Algemene ledenvergadering 9 april 2022

Algemene Ledenvergadering NLVP

zaterdag 9 april 2022 om 11.00 uur

Café Montparnasse (metro Montparnasse)

8 Place du 18 Juin 1940, 75006 Paris

Na twee algemene ledenvergaderingen via Zoom is het weer mogelijk een live vergadering te houden. De algemene ledenvergadering is een mooie gelegenheid om uw ideeën en wensen met betrekking tot ons verenigingsleven kenbaar te maken. Daarom hopen we dat vele leden op 9 april naar de mooie bovenzaal van Café Montparnasse komen. Na de vergadering is er de mogelijkheid om samen te lunchen.

De algemene ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden die hun lidmaatschapsgeld 2022 hebben voldaan. U kunt dit alsnog doen via contributie.

U wordt verzocht u uiterlijk 8 april aan te melden per e-mail via gerry@nlvp.fr . En laat dan ook even weten of u blijft lunchen na afloop van de vergadering. U ontvangt een bevestigingsmail met de vergaderstukken.

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring notulen ALV van 6 mei 2021, zie
Onder Ons juni 2021

4. Verslag van de penningmeester en de kascommissie

5. Goedkeuring jaarverslag en decharge penningmeester
6. Begroting 2022 en vaststelling contributie 2023

7. Samenstelling bestuur en kascommissie

8. Plannen voor 2022

9. Rondvraag en sluiting

Wij maken u er op attent dat u bij afwezigheid per volmacht kunt stemmen over de agendapunten 3, 5, 6 en 7 per e-mail met gebruikmaking van onderstaande tekst. Indien u van die mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dit melden via gerry@nlvp.fr . U ontvangt dan per mail de vergaderstukken.

De volmacht moet uiterlijk op 8 april 2022 ontvangen zijn.