20 april – Algemene Ledenvergadering NLVP

zaterdag 20 april 2024 om 10.30 uur
 Le Standard, 1 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Het bestuur van de NLVP nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 20 april 2024 in de bovenzaal van Le Standard, 1 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris (metro Duroc, lijn 10 en 13).

Aanvang: 10.30 uur

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Goedkeuring notulen ALV van 15 april 2023, zie Onder Ons mei 2023
  4. Verslag van de penningmeester en de kascommissie 2023
  5. Goedkeuring jaarverslag 2023 en decharge penningmeester
  6. Begroting 2024 en vaststelling contributie 2025
  7. Samenstelling bestuur en kascommissie
  8. Plannen voor 2024
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Wat is de algemene ledenvergadering?

Een Algemene Ledenvergadering (ALV) is een officiële bijeenkomst waar alle leden van de vereniging mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van de vereniging. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd en krijgen de mogelijkheid om mee te stemmen over de toekomst van de vereniging: het beleid, de activiteiten, de bestuurders, de financiën, enzovoort. Daarnaast krijgen de leden de kans om vragen te stellen en voorstellen te doen voor activiteiten.

Wij maken u er op attent dat u bij verhindering per volmacht kunt stemmen over de agendapunten 3, 5, 6, en 7. Indien u van die mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dit melden via miriam@nlvp.fr. U ontvangt dan per mail de vergaderstukken.

N.B. De algemene ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden die hun lidmaatschapsgeld 2024 hebben voldaan. U kunt dit alsnog doen via Contributie 2024.

We zien uw komst graag tegemoet!